Vũ , T. T. A., & Lê, V. T. . (2023). QUẢN LÝ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5548