Nguyễn, X. K. ., & Nguyễn, V. B. . (2023). HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI CÁC TRẠM Y TẾ KHU VỰC TÂY NGUYÊN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 526(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5555