Hoàng Đình Âu, & Mã, M. H. (2023). ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIẢI PHẪU CỦA ỐNG THẦN KINH THỊ GIÁC VỚI CÁC XOANG CẠNH MŨI SAU TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6566