Trần, C. D., & Trương, Q. B. (2023). TẦN SUẤT KIỂU GEN CỦA BIẾN THỂ AGTR1 A1166C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6567