Phạm, T. N., Giang, T. H. N., Lê, T. K. D., Bế, H. T., & Lê, K. V. . (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6569