Đặng, T. N., Bùi, T. N. H., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, H. Đông, Nguyễn, T. T., & Hoàng, T. Y. (2023). ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6571