Trần, M. B., Hà, Q. H., Bùi, V. D., Nguyễn, T. L. G., Nguyễn, Q. Q., Hoàng, T. P. N., & Nguyễn, Đoàn D. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6572