Đỗ, Đức T., & Đào, V. H. (2023). NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG LIÊN QUAN VỚI TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6578