Võ , T. T., Đặng, P. V. T., Nguyễn, T. Đức, & Võ , T. P. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6579