Trần, T. L., Phạm, T. T. H., & Đào, V. D. (2023). ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI KHOA LAO HÔ HẤP, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6581