Nguyễn, T. L., & Nguyễn, M. P. (2023). NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 - 2022 . Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6583