Vũ, T. H. H. (2023). KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA BERBERIN CLORID SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁ NGỰA VẰN (DANIO RERIO). Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6585