Đoàn, T. M., & Nguyễn, H. T. (2023). THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6587