Nguyễn, V. S., Nguyễn, V. K., Trần, P. N., & Trần, Q. L. (2023). NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6594