Đỗ, T. Đạt, Đặng, H. H., & Nguyễn, T. Đức. (2023). NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6610