Nguyễn, N. D., & Hải Quân. (2023). MỘT TỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 530(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6611