Chu , T. N. M. ., Trịnh , Đình H. ., & Đinh , D. H. . (2023). ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH, NGẦM TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHÙM TIA HÌNH NÓN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7113