Nguyễn , T. H., Nguyễn , Đức L. ., & Đào , K. H. . (2023). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG CÓ LÀM THỦNG MÀNG CỨNG CHỦ ĐỘNG (DPE). Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7114