Nguyễn , C. T. ., Lê, Đình T. ., Nguyễn , B. H. P. ., Trần , X. T. ., Nguyễn , M. T. ., & Nguyễn , V. P. . (2023). BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7119