Trần, V. L. ., Nguyễn , T. T. H. ., Nguyễn , T. A. ., & Vũ , T. T. H. . (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐAU MẠN TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7123