Nguyễn , S. T. ., Hoàng , N. P. L. ., & Lê, Đức T. . (2023). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TUYÊN QUANG NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7126