Nông , M. H., Phạm , P. L. ., & Vũ , V. D. . (2023). MỐI LIÊN QUAN GIỮA YẾU TỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM SỨC KHỎE VÀ SINH SẢN ĐẾN TRẦM CẢM Ở BÀ MẸ SAU SINH NON TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN KHU VỰC HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7143