Nguyễn , X. K., Phạm , V. V. ., & Lê, H. C. . (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U CƠ TRƠN TỬ CUNG TRÊN SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7144