Cao , T. S. ., & Nguyễn , T. M. P. . (2023). THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ Ở NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH MMM CỦA HỘI TĂNG HUYẾT ÁP QUỐC TẾ TẠI NGHỆ AN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7145