Nguyễn , T. Q. ., Lê, T. T. H., Vũ , T. C. ., & Nguyễn , V. T. . (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7147