Nguyễn , T. T. H. ., Vũ , T. T. ., & Nguyễn , T. T. . (2023). ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM HỌC 2022-2023. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7150