Trịnh , N. D. ., & Bùi , T. Q. . (2023). MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP VÀ THANG ĐIỂM HEART Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐAU NGỰC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7151