Phí , V. B. ., & Lê, T. C. . (2023). KIẾN THỨC VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2020. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7161