Nguyễn , M. Q. ., Nguyễn , P. H. ., & Trần , T. L. . (2023). CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7163