Nguyễn , T. T. ., Vũ , N. H. ., Nguyễn , Q. H. ., Mạc , Đăng T. ., Nguyễn , N. N. ., Trần , M. H. ., & Nguyễn , T. Q. . (2023). THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM 2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7169