Trần , Đức L. ., Lê, T. T. H. ., Nguyễn , V. D. ., Đoàn , T. H. ., & Nguyễn, V. T. . (2023). ĐẶC ĐIỂM GIẢM CHÚ Ý Ở NGƯỜI BỆNH VỊ THÀNH NIÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7172