Trần , T. A. ., Trần, K. T., Phùng, Q. D. ., Nguyễn , T. P. ., & Trần , H. A. . (2023). CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7176