Nguyễn, T. N. H., Đỗ , H. K. ., & Đào , M. T. (2024). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT CETUXIMAB KẾT HỢP HÓA TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY VÙNG ĐẦU CỔ TÁI PHÁT, DI CĂN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8334