Vũ , T. H. ., Nguyễn, T. T. ., Trịnh , L. H. ., Nguyễn, T. L. ., Lương , T. L. A. ., & Hồ , T. K. T. . (2024). KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8336