Đinh , P. H. ., & Nguyễn, T. K. L. . (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN SỤN CHÊM KHỚP GỐI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8343