Nguyễn, T. K. O. ., Nguyễn, A. T. ., & Nguyễn , T. A. . (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH THÙY THÁI DƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8344