Trần , C. V. ., Trương , V. H. ., & Nguyễn , H. S. . (2024). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI BẰNG BÔI KEM CLOTRIMAZOL 1%. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8348