Đặng , V. Đức ., Nguyễn, T. T. ., Bùi , T. D. ., & Lưu , Q. M. . (2024). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8361