Nguyễn, Q. R., Lại, B. N., Lê, N. T., & Phạm, N. Q. (2024). KẾT QUẢ TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG VẠT XƯƠNG MÁC CÓ SỬ DỤNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8465