Ngô, T. A., Nguyễn, Q. H., Đào, H. H., Nguyễn, T. Đông, Trần, Q. T., Hoàng, A. T., Hà, H. N., Đặng, C. H., & Hà, Đức L. (2024). PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8471