Lâm, V. N., & Nguyễn, H. T. (2024). ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG – CHẬU BẰNG KỸ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG . Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8472