Nguyễn, Đỗ N., & Nguyễn, D. T. (2024). SUY CẦU NỐI ĐỘNG – TĨNH MẠCH DÙNG CHẠY THẬN CHU KỲ SỰ PHỨC TẠP VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8474