Tống, Đức P., & Phạm, Q. M. (2024). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ CỦA MASK THANH QUẢN DẠ DÀY TRONG THỦ THUẬT NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8476