Đinh, N. S., Nguyễn, H. L., & Phan, T. L. (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4L5 ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8480