Ngô, T. T. H., & Nguyễn, C. Y. (2024). MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LOÃNG XƯƠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TRÊN 40 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2022. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8493