Phan, H. G., Vũ, Đức T., Vũ, Đăng L., Trương, H. Đức, & Trịnh, Đình H. (2024). NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8501