Nguyễn, T. T. U., Đinh, X. H., & Nông, P. M. (2024). ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8508