Vũ, T. T., Lương, Q. C., Bùi, T. H. G., & Trần, H. T. (2024). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8514