Vũ , M. T. ., Đỗ , Đức P., Lưu , V. T. ., Hoàng, H. V. ., Lê, M. H. ., Nguyễn , Đức H. ., & Duong , Đức L. . (2024). KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH RĂNG HÀM MẶT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8556