Vũ , Đình P. ., Thân , M. H., & Đặng , B. T. (2024). HIỆU QUẢ ÁP DỤNG GÓI HỒI SỨC 1 GIỜ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8560